• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Aktualności/OGŁOSZENIE. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w (..)

OGŁOSZENIE. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia

8 12 2021 #Aktualności

OGŁOSZENIE

 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia p.n.:

Świadczenie usług indywidualnego poradnictwa prawnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej

w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

  ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr PCPR.26.16.2021 z dnia 08.12.2021r.

 

1. Termin składania ofert: 17.12.2021r. do godz. 15:30.

2. Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno.

3. Forma składania ofert:

 • Wypełniony formularz ofertowy, który stanowi Załącznik nr 2 (zapisany jako obraz w formacie pdf) wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ lub w formie papierowej na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno. W przypadku wysłania oferty, za datę wpływu uznaje się datę doręczenia do PCPR w Kępnie. Oferty po terminie nie będą rozpatrywane.
 • wymagane dokumenty należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganymi załącznikami;
 • każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

4. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
 • życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.119 z 04.05.2016 str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.",
 • oświadczenie (załącznika nr 3 do zapytania ofertowego);
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie,
 • w przypadku gdy ofertę składa podmiot gospodarczy do oferty należy dołączyć aktualny wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Termin realizacji zamówienia: świadczenie usług indywidualnego poradnictwa prawnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej realizowane będzie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

6. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i wiedzę do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oferty może składać osoba fizyczna lub podmiot dysponujący kadrą, która spełnia poniższe wymagania:

 • posiada wykształcenie wyższe na kierunku prawo,
 • posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej o podobnym charakterze jak w opisie zamówienia;
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie określonym przez Zamawiającego,
 • Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty oraz do właściwego wykonania zamówienia,
 • w przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w formularzu,
 • Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym,

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • Cena - 60%

Cena usług prawnika stanowiąca przedmiot zamówienia powinna zostać przedstawiona w kwocie  ceny brutto zł/godzinę (60 minut).

Oferta zawierająca najniższą cenę ofertową brutto otrzymuje 100 pkt i zostanie pomnożona przez wagę kryterium oceny. Punkty za kryterium „cena” dla pozostałych ofert to stosunek najniższej ceny ofertowej brutto do wartości ceny ofertowej brutto w badanej ofercie, pomnożony przez 100 pkt. i wagę kryterium (60%).

Cena najniższa

-------------------------- x 100 pkt. x znaczenie kryterium 60%

Cena oferty ocenianej

 • Doświadczenie (w latach) w obsłudze prawnej lub realizacja usługi zbliżonej do przedmiotu zamówienia-40 %.

Ocena tego kryterium punktowana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Doświadczenie (w latach) w pracy w obsłudze prawnej lub realizacja usługi zbliżonej do przedmiotu zamówienia - 40 %.

Pkt = % wagi kryterium

poniżej 1 roku

0

powyżej 1 roku do 2 lat

10

powyżej 2 lat do 3 lat

20

powyżej 3 lat do 4 lat

30

powyżej 4 lat

40

Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium - doświadczenie (w latach) w pracy w obsłudze prawnej lub realizacja usługi zbliżonej do przedmiotu zamówienia - zgodnie z powyższa tabelą.

 • wartości cenowe należy podać w złotych polskich (PLN) wraz z podatkiem VAT,
 • cenę oferty należy podać z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia.

8. Inne postanowienia:

 • oferty cenowe oceniane będą w sposób punktowy;
 • ocena ofert cenowych wg kryterium:

- „cena” - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 pkt., natomiast pozostałe oferty cenowe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów;

- ocena ofert cenowych wg kryterium - doświadczenie (w latach) w pracy w obsłudze prawnej lub realizacja usługi zbliżonej do przedmiotu zamówienia - 40 %,

 • punkty zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty dla każdej oferty cenowej za poszczególne kryteria zostaną zsumowane. O wyborze oferty decyduje najwyższa łączna ilość punktów za wszystkie kryteria;
 • niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania;
 • zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy;
 • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
 • do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odwołanie, skarga;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert;
 • Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Informacje szczegółowe na temat zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług indywidualnego poradnictwa prawnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w roku 2022. Szczegóły zapytania ofertowego przedstawia Załącznik nr 1.

 /-/ Zuzanna Puchalska

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie
 4. Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 218.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021r.

Kategoria: Powiązane pliki [5]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-12-08 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
ilość pobrań: 97
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf 131,34KB zobacz
pdf 2021-12-08 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.pdf
ilość pobrań: 73
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.pdf 160,05KB zobacz
doc 2021-12-08 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc
ilość pobrań: 53
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc 85KB -
pdf 2021-12-08 Załącznik nr 3 Oświadczenie.pdf
ilość pobrań: 92
Załącznik nr 3 Oświadczenie.pdf 92,1KB zobacz
pdf 2021-12-08 Załącznik nr 4 Klauzula RODO.pdf
ilość pobrań: 85
Załącznik nr 4 Klauzula RODO.pdf 103,15KB zobacz

do góry