• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Aktualności/OGŁOSZENIE. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w (..)

OGŁOSZENIE. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia

10 12 2021 #Aktualności

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia p.n.:

Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

ZAPYTANIE OFERTOWE  Nr PCPR.26.17.2021 z dnia 9.12.2021r.

 

1. Termin składania ofert: 17.12.2021r. do godz. 15:30.

2. Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno.

Forma składania ofert:

 • wymagane dokumenty należy złożyć w formie papierowej w siedzibie PCPR, ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługa psychologiczna, Część ……..”. Oferty można składać osobiście lub wysłać pocztą na powyższy adres. W przypadku wysłania oferty, za datę wpływu uznaje się datę i godzinę jej doręczenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • wymagane dokumenty należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z wymaganymi załącznikami;
 • Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części przedmiotu zamówienia. Treść musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. Harmonogram realizacji usług dotyczących Części I, II i III zostanie ustalony przez Zamawiającego w konsultacji z Wykonawcą;
 • nie jest dopuszczalne składanie ofert wariantowych i uzupełniających;
 • oferta powinna zawierać cenę w PLN wraz z podatkiem VAT oraz obejmować inne podatki i daniny publiczne;
 • cena ofertowa uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie;
 • cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

4. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);
 • życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.119 z 04.05.2016 str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.",
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie;
 • oświadczenie (załącznika nr 3 do zapytania ofertowego);
 • w przypadku gdy ofertę składa podmiot gospodarczy do oferty należy dołączyć aktualny wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

5. Termin realizacji zamówienia: świadczenie usług specjalistycznych - psychologicznych realizowane będzie od                  1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

6. Warunki udziału w postępowaniu i główne wymagania w Części I-III:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia i wiedzę do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Oferty mogą składać osoby fizyczne lub podmiot dysponujący kadrą, która spełnia poniższe wymagania:

 • posiadają wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadają doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych lub innych podmiotach działających w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • posiadają nieposzlakowaną opinię,
 • posiadają stan zdrowia pozwalający na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • posiadają obywatelstwo polskie;
 • Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie określonym przez Zamawiającego,
 • w przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie podane w formularzu,
 • Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym,
 • Wykonawca nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Dodatkowe wymagania:

 • znajomość Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 821 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 • znajomość Ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1359);
 • znajomość Ustawy o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1359);
 • samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres;
 • odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań;
 • wysoki poziom empatii;
 • umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,
 • kreatywność.

Dodatkowo w przypadku Części I :

 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w kierunku interwencji kryzysowej - poświadczone stosownymi dokumentami.

Dodatkowo w przypadku Części II :

 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do prowadzenia poradnictwa psychologicznego dla dzieci i rodzin zastępczych oraz diagnozy psychologicznej - poświadczone stosownymi dokumentami

Dodatkowo w przypadku Części III :

 • kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do prowadzenia poradnictwa psychologicznego dla dzieci i rodzin zastępczych, opiniowania predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opiniowania kandydatów na rodziny zastępcze - poświadczone stosownymi dokumentami.

7. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • Cena - 60%

Cena usług psychologa stanowiąca przedmiot zamówienia powinna zostać przedstawiona w kwocie ceny brutto zł/godzinę (60min.). Oferta zawierająca najniższą cenę ofertową brutto otrzymuje 100 pkt i zostanie pomnożona przez wagę kryterium oceny. Punkty za kryterium „cena” dla pozostałych ofert to stosunek najniższej ceny ofertowej brutto do wartości ceny ofertowej brutto w badanej ofercie, pomnożony przez 100 pkt. i wagę kryterium (60%).

Cena najniższa

-------------------------- x 100 pkt. x znaczenie kryterium 60%

Cena oferty ocenianej

 • Doświadczenie (w latach) w pracy zawodowej psychologa w jednostkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych lub innych podmiotach działających w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub interwencji kryzysowej, itp. - 40 %.

Ocena tego kryterium punktowana jest zgodnie z poniższą tabelą:

Doświadczenie (w latach) w pracy zawodowej psychologa  w jednostkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych lub innych podmiotach działających w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub interwencji kryzysowej, itp. - 40 %.

 

Pkt = % wagi kryterium

poniżej 1 roku

0

powyżej 1 roku do 2 lat

10

powyżej 2 lat do 3 lat

20

powyżej 3 lat do 4 lat

30

powyżej 4 lat

40

Zamawiający dokona oceny oferty w kryterium - doświadczenie (w latach) w pracy zawodowej psychologa - zgodnie z powyższa tabelą.

8. Inne postanowienia:

 • oferty cenowe oceniane będą w sposób punktowy;
 • ocena ofert cenowych wg kryterium:

- „cena” - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 pkt., natomiast pozostałe oferty cenowe otrzymają proporcjonalnie mniej punktów;

 • - ocena ofert cenowych wg kryterium - doświadczenie (w latach) w pracy zawodowej psychologa w jednostkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach oświatowych lub innych podmiotach działających w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub interwencji kryzysowej, itp. - 40 %,
 • punkty zostaną wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punkty dla każdej oferty cenowej za poszczególne kryteria zostaną zsumowane. O wyborze oferty decyduje najwyższa łączna ilość punktów za wszystkie kryteria;
 • niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania;
 • Zamawiający zawrze umowę z wybranymi Wykonawcami po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy;
 • jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny;
 • do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych odwołanie, skarga;
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert;
 • Zamawiający może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

9. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:

 • szczegóły zapytania ofertowego przedstawia Załącznik nr 1;
 • treść zapytania upubliczniona została w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej PCPR.

 

 /-/ Zuzanna Puchalska

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

 Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 2. Załącznik Nr 2 - Formularz ofertowy
 3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie
 4. Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 130 000,00 złotych, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 218.VI.2021 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 22 lutego 2021r.

Kategoria: Powiązane pliki [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Aktualności
pdf 2021-12-10 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.pdf
ilość pobrań: 68
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.pdf 149,84KB zobacz
pdf 2021-12-10 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.pdf
ilość pobrań: 40
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.pdf 165,31KB zobacz
doc 2021-12-10 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc
ilość pobrań: 33
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc 87,5KB -
pdf 2021-12-10 Załącznik nr 3 Oświadczenie.pdf
ilość pobrań: 57
Załącznik nr 3 Oświadczenie.pdf 92,04KB zobacz
pdf 2021-12-10 Załącznik Nr 4 Klauzula informacyjna RODO.pdf
ilość pobrań: 43
Załącznik Nr 4 Klauzula informacyjna RODO.pdf 103,16KB zobacz
pdf 2021-12-23 Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf
ilość pobrań: 45
Zawiadomienie o wyborze ofert.pdf 197,82KB zobacz

do góry