• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Działalność PCPR/Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj Dz.U. z 2013 poz. 182.)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2012.964).

Ilekroć w poniższym tekście pojawia się słowo "ustawa" należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj Dz.U. z 2013 poz. 182.), jeśli powołujemy się na "rozporządzenie" to jest to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2012.964).

KTO MOŻE ZOSTAĆ MIESZKAŃCEM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ust. 1 Ustawy).

Osobę, o której mowa powyżej kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem art.54 ust. 2a Ustawy, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Art. 54 ust. 2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę zainteresowaną umieszczeniem w DPS kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące

JAK ROZPOCZĄĆ PROCEDURĘ?

Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej, zgłasza ten fakt we właściwym miejscowo Ośrodku Pomocy Społecznej - składając wniosek, w którym krótko opisana jest sytuacja życiowa, która powoduje konieczność zamieszkania w DPS.

Postępowanie w sprawie prowadzi pracownik socjalny OPS - to on zbiera niezbędne dokumenty, do których zalicza się:

Wykaz dokumentów, które muszą zostać zebrane w związku z procedurą skierowania do domu pomocy społecznej określa §8 Rozporządzenia.

Pracownik socjalny OPS może poprosić o inne dokumenty, które mogą okazać się niezbędne w sprawie przyjęcia do DPS.

Na podstawie zebranych dokumentów OPS wydaje decyzje o skierowaniu i ponoszeniu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (art. 59 ust. 1 Ustawy).

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej (art.59 ust.2 Ustawy) . W przypadku umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Rzetni decyzje wydaje Starosta Powiatu Kępińskiego, a z jego upoważnienia Dyrektor PCPR w Kępnie.

Decyzje otrzymuje osoba zainteresowana oraz DPS. Placówka powiadamia osobę zainteresowaną o wolnym miejscu lub - w przypadku braku wolnych miejsc - wpisuje ją na listę oczekujących (art.59 ust.3 Ustawy)

 1. ZŁOŻENIE WNIOSKU
 2. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW
  • wywiad rodzinny / środowiskowy
  • zgodę osoby ubiegającej się na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu
  • zgodę na przetwarzanie i zbieranie danych osobowych
  • decyzję organu rentowo-emerytalnego lub decyzję o przyznaniu zasiłku stałego
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
  • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba je posiada
 3. DECYZJE

ODPŁATNOŚĆ

Zgodnie z Art. 60. 1. Ustawy pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Koszt utrzymania w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku (art.60 ust.2 pkt.2).

Na podstawie Art. 61. 1. Ustawy obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni (dzieci) przed wstępnymi (rodzice),
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.

Informacje dotyczące historii domu, standardu usług, kosztu utrzymania znajdziecie Państwo na stronie www.dpsrzetnia.pl

do góry