• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Działalność PCPR/Orzecznictwo niepełnosprawności

Orzecznictwo niepełnosprawności

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, zwany dalej "Zespołem" powołany został przez Starostę Kępińskiego dnia 2 lutego 2012 roku.

Podstawa prawna działania Zespołu:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. z 2011 r. Dz. U. Nr 127, poz. 721, ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162 ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328 ze zmianami).

Siedziba Zespołu: ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, pokój nr 2

Informacja telefoniczna: (62) 791 22 86, tel. komórkowy 536 281 327

Pracownicy Zespołu:

Zainteresowani przyjmowani są codziennie w godzinach:

 • poniedziałek - piatek od 7:30 do 15:30

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do ulg i uprawnień w trybie uproszczonym (dotyczy osób posiadających ważne orzeczenie innych organów),
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień.

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.

Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi. Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia) lub o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia)
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
 • dokumentację medyczną: badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, karty informacyjne z pobytów w szpitalu. Dokumenty medyczne należy złożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kserokopie dokumentu może również uwierzytelnić (poświadczyć za zgodność z oryginałem) pracownik Powiatowego Zespołu, któremu należy okazać do wglądu oryginał.

Niezbędne druki (wniosek i zaświadczenie lekarskie) można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Zespół wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • wniosek o wydanie legitymacji,
 • orzeczenie w oryginale,
 • jedno aktualne zdjęcie (tylko w przypadku osoby powyżej 16 roku życia, legitymacja dziecka jest bez zdjęcia).

Druki do pobrania:

 • Druki dla osób do 16 roku życia:
 • wniosek w sprawie wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • Druki dla osoby powyżej 16 roku życia
 • wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
 • Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Informacje o uprawnieniach i ulgach przysługujących osobom niepełnosprawnym można znaleźć na stronach internetowych, np. Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (www.niepelnosprawni.gov.pl) lub Centrum Informacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracja (www.niepelnosprawni.pl).

do góry