• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka poszanowania prywatności w działaniach PCPR

Szanujemy Państwa konstytucyjne i ustawowe prawo do zachowania i poszanowania prywatności1. Niniejsza Polityka poszanowania prywatności ma charakter informacyjny podmiotu gromadzącego dane osobowe, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników. Administratorem Państwa danych osobowych z chwilą ich pozyskania (w każdej dostępnej postaci-tradycyjnej lub elektronicznej) jest PCPR w Kępnie.

PCPR informuje, że dane osobowe użytkownika, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail lub/i dane teleadresowe podawane są przez użytkowników dobrowolnie w formularzach udostępnionych w serwisie internetowym PCPR. Wzory formularzy służą do:

  • nawiązania kontaktu kanałem elektronicznym z użytkownikiem, związanego z zapytaniem ofertowym, pytaniem lub komentarzem, na który użytkownik oczekuje odpowiedzi,
  • przesyłania wiadomości e-mail lub sms (informacji o wprowadzanych zmianach na stronie WWW, publikowanych aktualności, komunikatów i powiadomień zgodnie z wskazanymi preferencjami) zamówionych przez użytkownika,
  • wykonania usługi, którą użytkownik zamówił lub którą wyraził zainteresowanie,
  • wewnętrznego badania zainteresowania usługami PCPR lub elementów strony internetowej.

Wszelkie dane użytkownika otrzymane przy użyciu serwisu internetowego PCPR przeznaczone są wyłącznie na użytek PCPR. Dane nie będą też udostępniane osobom trzecim.
Dane osobowe dotyczące konkretnego użytkownika będą przetwarzane dla celów opisanych powyżej jedynie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to odpowiednią zgodę w wypełnianym formularzu, o którym mowa powyżej. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu winien on wysłać do PCPR wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej WYŚLIJ WIADOMOŚĆ z prośbą o usunięcie jego danych osobowych, o ile zezwalają na to przepisy prawa. Usunięcie tych danych może jednak skutkować zaprzestaniem przesyłania użytkownikowi zamówionych wiadomości (e-maili, sms-ów).
PCPR przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami krajowymi w odniesieniu do charakteru prowadzonej działalności oraz w świetle postanowień określonych Rozporządzeniem Parlamenta Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:Rozporządzenie) z przepisami Administratora gromadzi dane osobowe2 przesyłane drogą elektroniczną z poszanowaniem przepisów prawa o wykorzystaniu możliwości technicznych i przepisów o ochronie danych osobowych.

Celem zagwarantowania zgodności z obowiązującymi przepisami przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwa danych i procesu ich przetwarzania Administrator zapewnia właściwe środki techniczne i organizacyjne. Administrator podejmuje stosowne środki w celu zapobiegania dostępowi niepowołanych osób, ewentualnemu zniekształceniu lub utracie i wycieku danych osobowych.

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej https://pcpr.kepno.pl/, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z serwisu PCPR przez użytkowników.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest łatwe technicznie, ale należy pamiętać, że wyłączając lub ograniczając obsługę plików cookies niektóre z funkcjonalności strony internetowej PCPR mogą być dla użytkownika niedostępne. W każdej chwili możliwe jest przywrócenie obsługi cookies.

Dla przykładu podajemy linki do zmiany ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach:

Należy pamiętać, że na naszej stronie pliki cookies mają za zadanie zapewnić każdej osobie komfort i wygodę jej użytkowania. NIE ZBIERAMY żadnych danych, które mogłyby zidentyfikować osobę w świetle przepisów Rozporządzenia3.

Korzystając z naszej strony internetowej, pozostają Państwo anonimowymi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą dla Administratora do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a Rozporządzenia).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza regulacja wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2022 roku

2. Niniejsza regualcja podlega okresowym przeglądom w celu aktualizacji, w szczególności w przypadku zmian regulacji prawnych.

________________________________________

1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r., Nr 78 poz. 483 ze zm.) -art. 47 i 76

2 Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020r. poz. 344)

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

 

do góry