• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP
Strona główna/Aktualności/Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób (..)

Sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

13 11 2023 #Aktualności

Starosta Kępiński wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2024

Bardzo ważną rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz włączania ich do życia społecznego, odgrywa organizacja sportu, kultury, rekreacji i turystyki. Tego typu działania zwiększają aktywność niepełnosprawnych i przyspieszają proces ich integracji społecznej.

Rozpowszechnianie kultury wśród niepełnosprawnych umożliwia tym osobom korzystanie z dóbr dobrodziejstwa narodowego. Odwiedzanie muzeów czy teatrów jest ambitną formą spędzania wolnego czasu o szerokich walorach poznawczych i kształcących. Upowszechnianie sportu pozwala nabywać i podnosi sprawność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poza tym sport jako element zdrowego stylu życia chroni zdrowie i ogranicza przyczyny i skutki niepełnosprawności. Rekreacja umożliwia niepełnosprawnym wytchnienie i odpoczynek od pracy. Zapobiegając przemęczeniu organizmu, służy tym samym ochronie zdrowia. Turystyka stanowi aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, czy też wędrówki krajoznawcze.

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeśli:

  • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

W 2024 roku preferowane będą wnioski dotyczące:

  1. realizacji zadania na terenie Powiatu Kępińskiego;
  2. integracji środowiska lokalnego poprzez promocję kultury, sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

Wnioski na rok 2024 dotyczące dofinansowania ww. zadania należy składać za pomocą darmowego systemu SOW (System Obsługi Wsparcia) o aplikowanie o środki PFRON (www.sow.pfron.org.pl) do 30 listopada 2023 roku. Szczegółowych informacje pod numerem tel. 062 79 122 83.

Klikając na poniższą ikonę, zostaną Państwo przekierowani na stronę Systemu Obsługi Wsparcia, gdzie należy złożyć wniosek.

System Obsługi Wsparcia

 

do góry