• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Aktualności/Zarządzenie Dyrektora Nr 12/2021

Zarządzenie Dyrektora Nr 12/2021

8 07 2021 #Aktualności

Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z dnia 07 lipca 2021 roku w sprawie wprowadzenia  ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności w Kępnie

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 13 Uchwały nr 232.V.2018 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 25.01.2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz § 21 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam od dnia 12 lipca 2021 roku do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.

§ 2

Ograniczenia o których mowa w § 1 polegają na:

 1. Obsługa interesantów w zakresie wszystkich zadań realizowanych przez PCPR i PZOON odbywa się przez pracowników w pomieszczeniach właściwych ze względu na realizację swoich zadań.
 2. W pomieszczeniu o którym mowa w ust 1, w tym samym czasie może przebywać tylko osoba, której dana sprawa dotyczy i która nie wykazuje żadnych objawów chorobowych.
 3. Posiedzenia składów orzekających PZOON, odbywają się bez osobistego stawiennictwa pacjenta. Jeżeli lekarz- przewodniczący składu orzekającego uzna, że przedłożona do wniosku o ustalenie niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania orzeczenia, wówczas orzeczenie wydawane jest zaocznie.
 4. W korytarzu budynku PCPR, w części oznaczonej wielką literą „A” znajduje się specjalny pojemnik- urna, gdzie można składać wnioski, pisma, dokumenty, jeżeli nie ma obowiązku osobistej rozmowy z pracownikiem.
 5. Klienci we wszystkich sprawach prowadzonych przez PCPR/ PZOON mogą również kontaktować się z pracownikami telefonicznie i e-mailowo od poniedziałku do piątku lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, e-mailem lub w konkretnych przypadkach za pośrednictwem ePUAP lub SOW.

§ 3

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

 1. Zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na wniosek pracownika Urzędu.
 2. Dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu urzędu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kępnie.

§ 5

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie oraz przez jego wywieszenie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 12 lipca 2021 roku.

Zuzanna Puchalska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

do góry