• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie Dyrektora PCPR o naborze na wolne stanowisko

Ogłoszenie Dyrektora PCPR o naborze na wolne stanowisko

20 07 2021 #Aktualności #Oferty pracy

Dyrektor 
Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno 
ogłasza nabór na wolne stanowisko PSYCHOLOG w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26

Oferta: PCPR.1101.1.2021 z dnia 16.07.2021r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy, które nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie.

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
  2. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
  3. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, gdy został ten obowiązek na niego nałożony,
  4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. kandydat nie był skazany za przestępstwo na tle seksualnym w rozumieniu ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
  6. kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  7. kandydat posiada obywatelstwo polskie,
  8. kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku psychologa, w szczególności w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną,
  2. umiejętność pracy w zespole i dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,
  3. komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, dyspozycyjność,
  4. umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,
  5. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji,
  6. umiejętność interpretacji przepisów i sporządzania pism urzędowych,
  7. doświadczenie w pracy z zakresu pomocy społecznej lub pieczy zastępczej
  8. dobra znajomość obsługi komputera,
  9. prawo jazdy kategorii B,
  10. znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej,
  11. znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
  12. znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  1. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
  2. Prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia RDD, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą.
  3. Zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym RDD poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego.
  4. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
  5. Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym RDD dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
  6. Przygotowanie rodziny zastępczej lub prowadzącego RDD na przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej.
  7. Organizacja wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie merytorycznej dokumentacji – w tym zakresie – wychowanków pieczy zastępczej, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia lub są w trakcie tego procesu.
  8. Przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym RDD, planu pomocy dziecku.
  9. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
  10. Badania psychologiczne dzieci przyjętych do rodziny zastępczej.
  11. Wsparcie koordynatorów w pracy z rodzinami zastępczymi.
  12. Opracowywanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej.
  13. Upowszechnianie i popularyzowanie wiedzy na temat kryzysów i sposobów radzenia sobie z nimi.
  14. Gromadzenie i aktualizowanie informacji o instytucjach i placówkach, organizacjach, programach i innych inicjatywach, które umożliwiają przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.
  15. Przyjmowanie zgłoszeń lub sygnałów o sytuacjach kryzysowych i reagowanie na nie w celu udzielenia odpowiedniej pomocy.
  16. Opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
  17. Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.
  18. Stała współpraca z podmiotami i instytucjami zajmującymi się ustawowo lub statutowo interwencją kryzysową.
  19. Utrzymywanie kontaktu z klientami do czasu rozwiązania kryzysu.
  20. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej działalności komórki, w tym kart klientów, harmonogramu pracy specjalistów.
  21. Współpraca z pracownikami PCPR w diagnozowaniu „programowaniu” postępowania z przypadkami szczególnie skomplikowanymi (praca w środowisku).
  22. Psychologiczne wspomaganie osób w trudnych kryzysowych sytuacjach – praca z indywidualnym przypadkiem.
  23. Współudział w organizowaniu sympozjów, konferencji, spotkań integracyjnych z zakresu pracy z rodziną.
  24. Pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym placówki różnego rodzaju (DPS, placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, schroniska dla nieletnich itd.).
  25. W zakresie działania Punktu Interwencji Kryzysowej dla mieszkańców Powiatu Kępińskiego:
   1. sporządzanie diagnoz psychologicznych oraz przygotowywanie opinii psychologicznych osób znajdujących się w kryzysie w tym: domowej (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej);
   2. prowadzenie terapii dla ofiar i sprawców przemocy domowej oraz osób znajdujących się w kryzysie;
   3. podejmowanie rozmów mediacyjnych dla osób będących w konflikcie (przy udziale prawnika);
   4. ocena stanu psychicznego osób z zaburzeniami typu lękowego, nastroju oraz prowadzenie terapii dla tych osób.
  26. Udział w spotkaniach grup roboczych i koordynacja Zespołu ds. pieczy zastępczej dotyczącej oceny sytuacji dziecka (rodzice zastępczy, psycholog, pedagog, koordynator).
  27. Pomoc w opracowywaniu planu usamodzielniania wychowanka.
  28. Przygotowanie materiałów do corocznego sprawozdania składanego organom Powiatu.
  29. Inne zadania zlecone przez przełożonego.
 4. Warunki pracy na stanowisku objętym naborem:
  1. praca w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26 oraz teren powiatu kępińskiego,
  2. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę pracy nieprzekraczająca 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
  3. stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze,
  4. praca wymagająca bezpośredniego kontaktu z rodzinami zastępczymi, jak również kontaktu telefonicznego, częsta komunikacja werbalna i pisemna,
  5. praca na stanowisku wymaga wyjazdów służbowych do miejsc zamieszkania rodzin zastępczych oraz do instytucji pomocowych, oświatowych itp. działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
  6. przewidywany termin zatrudnienia: wrzesień 2021 rok.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny,
  2. życiorys (CV),
  3. kserokopie dyplomów potwierdzające wykształcenie,
  4. kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  5. kserokopie świadectw pracy oraz referencje,
  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
  7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
  9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  11. oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona,
  12. oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

   W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów.
 7. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26 lub pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: Psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie”, w terminie do dnia 10 sierpnia 2021r. do godz. 15:30. Aplikacje, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie po wyżej określonym terminie podlegają odrzuceniu.
 8. Dodatkowe informacje:
  1. list motywacyjny, życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z: art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz innych przepisów szczególnych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L.119 z 04.05.2016 str. 1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych m.in. takich jak: adres e-mail, nr telefonu, hobby itp.",
  2. kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, stronie internetowej www.pcpr.kepno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie, ul. Sienkiewicza 26,
  4. zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określone w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów bez własnoręcznego podpisu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Złożonych i nie wykorzystanych dokumentów w procesie rekrutacji PCPR nie odsyła. Kandydat może je odebrać po zakończeniu procesu rekrutacji,
  5. przed podpisaniem umowy o pracę Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie sprawdzi czy dane kandydata są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie naboru

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 26, 63-600 Kępno, reprezentowane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: ambrozik@iod.kepno.pl, telefonicznie pod numerem 510 583 193 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy na podstawie art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym m.in. dochodzenia roszczeń, archiwizowania danych - na wypadek potrzeby wykazania faktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   Dane do kontaktu (np. telefon, mail), na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty publiczne, jednostki prowadzące działalność pocztową oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych). W przypadku wyłonienia Pani/Pana w wyniku procesu rekrutującego do zatrudnienia na wskazane wyżej stanowisko urzędnicze i umieszczenia informacji o wynikach naboru na stronie internetowej PCPR w Kępnie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Kępnie, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej PCPR w Kępnie, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby korzystające ze strony internetowej PCPR w Kępnie oraz osoby przebywające w siedzibie PCPR w Kępnie.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa, a w szczególności wynikających z instrukcji kancelaryjnej, która określa okresy przechowywania tej dokumentacji.
 7. Administrator dokona wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy nieumyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. W tym celu zobowiązuję się właściwie chronić Pani/Pana dane osobowe zgodnie z przyjętymi procedurami.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania i przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zuzanna Puchalska
Dyrektor PCPR w Kępnie

do góry