• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP

Placówka wsparcia dziennego

Placówka jest prowadzona w formie pracy podwórkowej, realizując działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Do celów Placówki należą w szczególności:

 1. wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej;
 2. zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja działań profilaktycznych, edukacyjnych, psychologicznych, socjoterapeutycznych;
 3. kształtowanie prawidłowych postaw społecznych dzieci i młodzieży;
 4. przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;
 5. wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży;
 6. pomoc w nauce dzieciom z deficytami szkolnymi i trudnościami przyswajania wiedzy;
 7. rozwijanie kompetencji społecznych;
 8. rozbudzanie i pogłębianie zainteresowań i zdolności;
 9. pomoc w integracji rodziny;
 10. objęcie dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką i zajęciami.

Do zadań Placówki należy w szczególności:

 1. prowadzenie zajęć animacyjnych i socjoterapeutycznych z podziałem na grupy wiekowe;
 2. prowadzenie zajęć profilaktycznych;
 3. kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, w tym prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i otaczającym środowiskiem;
 4. pomoc w nauce, nadrabianie braków szkolnych;
 5. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez organizację m.in. zajęć plastycznych, tanecznych, muzycznych, komputerowych;
 6. organizacja czasu wolnego, organizowanie zabaw i zajęć sportowych;
 7. organizacja oraz uczestnictwo w imprezach okolicznościowych kształtujących świadomość kulturową, podtrzymujących tradycje, zwyczaje i obyczaje;
 8. nauka porozumiewania się w językach obcych;
 9. podnoszenie kompetencji matematycznych, humanistycznych;
do góry