• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP

Rodzinna piecza zastępcza

TYPY RODZIN ZASTĘPCZYCH:

 1. RODZINA ZASTĘPCZA SPOKREWNIONA - mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo (babcia, dziadek, brat, siostra).
 2. RODZINA ZASTĘPCZA NIEZAWODOWA - może ją stworzyć zarówno rodzina dziecka niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem.
 3. RODZINA ZASTĘPCZA ZAWODOWA - to taka rodzina zastępcza, z którą starosta zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej; tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka
 4. SPECJALISTYCZNA - w takiej rodzinie przebywają dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dzieci, które mają kłopoty w funkcjonowaniu społecznym umieszczane w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi
 5. PEŁNIĄCA FUNKCJĘ POGOTOWIA RODZINNEGO - jak sama nazwa wskazuje jest to rodzina będąca rodzajem „pogotowia" dla dzieci. W takiej rodzinie dziecko przebywa do 4 miesięcy, jednak w uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony do momentu rozstrzygnięcia sytuacji prawnej dziecka

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka?

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, jeżeli:

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
 • nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,
 • uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego),
 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Jeżeli chcesz zostać rodzicem zastępczym

 1. omów plany przyjęcia dziecka w opiekę zastępczą ze swoją najbliższą rodziną, decyzję podejmijcie wspólnie,
 2. zastanówcie się, jakie są motywacje przyjęcia dziecka,
 3. zgłoś się do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępcze, czyli do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie,
 4. złóż pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem,
 5. o dalszym przebiegu postepowania zostaniesz poinformowany przez właściwego pracownika.

Jakie obowiązki mają rodziny zastępcze?

Główny cel umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, czyli zapewnienie zabezpieczenia jego dobra, przejawia się także w podstawowych obowiązkach rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Szczególnym z nich jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, przy zapewnieniu następujących zasad:

 1. traktowania dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. zapewnienia dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. zapewnienia kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. zapewnienia rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 5. zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
 6. zapewnienia ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 7. umożliwienia kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej.

Co to jest Program PRIDE?

PRIDE to program przygotowujący rodziny do pełnienia różnych form opieki zastępczej nad dziećmi. Ma on formę warsztatową, pozwala więc, poza uzyskaniem konkretnych wiadomości, na zdobycie i przećwiczenie umiejętności związanych z wychowywaniem dziecka powierzonego w opiekę zastępczą. PRIDE rozwija umiejętności pogrupowane w 5 kategorii:

 1. Umiejętności opiekuńcze.
 2. Umiejętności zaspokajania potrzeb dziecka i kompensowania opóźnień.
 3. Umiejętności wzmacniania więzi z rodziną naturalną.
 4. Umiejętności wzmacniania trwałych, pozytywnych związków.
 5. Umiejętność pracy zespołowej dla dobra dziecka.

Program składa się z 12 sesji grupowych, odbywających się co tydzień i trwających po 4 godziny. Sesje te prowadzone są wyłącznie przez licencjonowanych trenerów.

Uczestnictwo w programie PRIDE nie zobowiązuje do niczego. Kandydaci mogą podjąć decyzję o przystąpieniu do dalszej procedury lub wycofać się w tym momencie. Takie postawienie sprawy wynika z faktu, że PRIDE jest metodą „przymierzenia” roli rodzica, jest sposobem na sprawdzenie samego siebie.

Część szkoleniową uzupełniają:

 • dwa indywidualne spotkania z trenerami, które odbywają się w miejscu zamieszkania kandydatów,
 • 10-godzinne praktyki w rodzinach zastępczych wyznaczonych przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Decyzję o przyznaniu kwalifikacji do pełnienia funkcji opiekuna zastępczego podejmuje komisja, w skład której wchodzą: trenerzy, psycholog i przedstawiciel Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

do góry