• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP

Likwidacja barier

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych

Przez likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej rozumie się wszelkie prace budowlane zaprojektowane i wykonane stosownie do indywidualnych potrzeb i rodzaju niepełnosprawności.

Likwidacja barier może obejmować m.in.:

 1. Budowę pochylni (podjazdu) i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu.
 2. Dostawę, zakup i montaż podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej, innych urządzeń do transportu pionowego, o ile wymagają prac budowlanych..
 3. Roboty polegające na likwidacji progów, likwidacji zróżnicowania poziomu podłogi.
 4. Wymianę wykładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem), jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się.
 5. Przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb Wnioskodawcy:
  1. zakup i montaż płytek antypoślizgowych podłogowych, ściennych w miejscach styczności ścian z wodą,

  2. wymiana wanny na prysznic (wykonany poprzez zaniżenie podłogowe)

  3. zakup i montaż siedziska kąpielowego pod prysznicem, poręczy i uchwytów,

  4. zakup i montaż umywalki, ubikacji jeżeli z dotychczas zainstalowanych nie jest możliwe korzystanie ze względu na ich niedostosowanie do schorzenia,

  5. zakup i zainstalowanie wanny, jeżeli ze względu na schorzenie nie jest możliwe korzystanie z prysznica,

    

  6. zakup i zainstalowanie baterii umywalkowej, wannowej jeżeli dokonywana jest zmiana położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej,

  7. poszerzenie otworu drzwiowego i zakup drzwi o wymiarze minimum 90 cm w świetle ościeżnicy

  8. prace modernizacyjne związane ze zmianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, jeżeli wymagają tego prace,

  9. inne roboty budowlane związane z realizacją zadania np. wyburzenie ścianek działowych, skucie tynków, malowanie, itp.

 6. Adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w przypadku braku możliwości zastosowania innego rozwiązania:

  1. roboty budowlane związane z przystosowaniem /wydzieleniem pomieszczenia,

  2. prace związane z instalacją wodno-kanalizacyjną i instalacją elektryczną,

  3. zakup i montaż płytek antypoślizgowych podłogowych,

  4. zakup i montaż płytek ściennych w miejscach styczności ścian z wodą,

  5. zakup i montaż grzejnika, bojlera, łazienkowego ogrzewacza wody- bezobsługowy,

  6. zakup i montaż umywalki, ubikacji / wózka kąpielowego/ wanny jeżeli ze względu na schorzenie nie jest możliwe korzystanie z prysznica,

  7. organizacja prysznica wykonanego poprzez zaniżenie podłogowe

  8. zakup i montaż baterii prysznicowej, umywalkowej, wannowej,

  9. zakup i montaż siedziska kąpielowego pod prysznicem, uchwytów i poręczy,

  10. poszerzenie otworu drzwiowego i zakup drzwi o wymiarze minimum 90 cm w świetle ościeżnicy

 7. Przystosowanie wyposażenia kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną,
  w tym:
  1. obniżenie i obudowanie zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów, umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,
  2. zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
  3. zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90º (do 170º),
  4. zakup i montaż zatrzasków magnetycznych,

Zasady dofinansowania:

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

Osoby te mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji w/w barier, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Zakres rzeczowy i finansowy budowy lub robót budowlanych określa kosztorys inwestorski, projekt budowlany, lub wyciąg z projektu budowlanego, szkic mieszkania.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wnioski można składać przez cały rok.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W każdym roku budżetowym po otrzymaniu środków PFRON, Powiat ustala dodatkowe kryteria, pozwalające rozpatrzyć złożone wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych.

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych

Przez likwidację w/w barier rozumie się m.in. zakup i montaż specjalistycznych urządzeń, pozwalających kontaktować się, udzielać się otoczeniu, a także zakup i montaż odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dóbr materialnych ułatwiających samodzielne życie w społeczeństwie.

Likwidacja barier może obejmować m.in.:

 1. zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej:
  1. wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną,
  2. wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
  3. sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów,
  4. inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk,
 2. zakup budzików świetlnych i wibracyjnych,
 3. zakup i montaż faksu, telefaksu, tekstofonu, wideofonu lub pagera,
 4. zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
 5. zakup laryngophonu,
 6. zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, minipętli induktofonicznych,
 7. zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora,
 8. zakup i instalacja modemu, faxmodemu, telefonicznego łącza ISDN lub inny dostęp do internetu za pośrednictwem komputerów i sieci telefonicznej oraz zakup zestawów komputerowych/laptopa umożliwiających taką łączność,
 9. syntezatory mowy,
 10. programy mówiące, programy powiększające,
 11. systemy rozpoznawania znaków, zestawy lektorskie
 12. zakup i montaż aparatów telefonicznych (w tym z cewką indukcyjną w słuchawce, wzmacniaczem lub klawiaturą brajlowską),
 13. zakup maszyny do pisania pismem Braillea,
 14. zakup materiałów elektrooptycznych (powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe, itp.),
 15. zakup urządzeń mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych, które posiadają interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki,
 16. zakup programu do skanera rozpoznającego pismo Braillea,
 17. zakup urządzeń i materiałów do sporządzania napisów brajlowskich (monitory, notatniki, drukarki),
 18. zakup i montaż podnośnika wannowego (mocowane do podłoża, podwieszane, wkładane do wanny), zakup wózka kąpielowego,
 19. zakup i montaż podnośnika, platformy schodowej, transportera schodowego, windy przyściennej lub innych urządzeń do transportu pionowego, o ile nie wymagają prac budowlanych.
 20. Dostawę, zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych, łazience, toalecie.

Zasady dofinansowania:

O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Osoby te mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji w/w barier, jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Wnioski można składać przez cały rok.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W każdym roku budżetowym po otrzymaniu środków PFRON, Powiat ustala dodatkowe kryteria, pozwalające rozpatrzyć złożone wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.

do góry