• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP
Strona główna/Działalność PCPR/Osoby z niepełnosprawnościami/Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty (..)

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasady dofinansowania ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby, które złożą wniosek o dofinansowanie i spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają orzeczenie: o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (w przypadku dzieci w wieku do lat 16), o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim lub orzeczenia równoważne tj. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, oraz orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed dniem 1 stycznia 1998 roku.
 2. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
 3. posiadają fakturę/y określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
 4. posiadają kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Wnioski można składać przez cały rok.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:

 1. do 100% sumy udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na postawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany.
 2. do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez narodowy fundusz zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Wnioski dofinansowywane są w ramach rocznego limitu środków PFRON przeznaczonych na realizację dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W każdym roku budżetowym po otrzymaniu środków PFRON, Powiat ustala dodatkowe kryteria, pozwalające rozpatrzyć złożone wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Zasady dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby (stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności), które złożą wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i spełniają łącznie następujące warunki:

 1. posiadają orzeczenie: o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (w przypadku dzieci w wieku do lat 16), o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym lub lekkim lub orzeczenia równoważne tj. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, oraz orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 roku.
 2. przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do PCPR właściwego dla miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Wnioski można składać przez cały rok.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych wynosi do 80 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego wynagrodzenia. W każdym roku budżetowym po otrzymaniu środków PFRON, Powiat ustala dodatkowe kryteria, pozwalające rozpatrzyć złożone wnioski o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy Powiatem reprezentowanym przez Starostę a osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, pełnomocnikiem, opiekunem prawnym.

Katalog zawierający wykaz sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego do rehabilitacji w domu osoby niepełnosprawnej

 1. Łóżka, stoły rehabilitacyjne.
 2. UGUL wraz z oprzyrządowaniem (bloczki, linki, obciążniki, itp.)
 3. Przyrząd do Terapii Master
 4. Rotory do ćwiczeń oporowych
 5. Wałki, piłki, materace, kliny, klocki, poduszki, maty, bryły rehabilitacyjne
 6. Tablice do ćwiczeń manualnych
 7. Suche baseny rehabilitacyjne wraz z piłeczkami
 8. Twister
 9. Przyrząd do wzmacniania mięśni grzbietu
 10. Chodziki
 11. Rowery rehabilitacyjne w tym trójkołowe
 12. Bieżnie elektryczne, mechaniczne
 13. Schody i poręcze rehabilitacyjne
 14. Lustra do korekcji wad postawy
 15. Symulator wiosłowania
 16. Steper skrętny do pracy rąk
 17. Drabinki gimnastyczne
 18. Urządzenia do hydromasażu (maty, panele itp.)
 19. System kąpieli perełkowej
 20. Inne przedmioty nie wymienione a niezbędne do rehabilitacji na podstawie zaświadczenia lekarskiego
do góry