• język migowy
  • e-mail
  • telefon: + 48 62 791 22 90
  • lokalizacja
  • BiP

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej jest prowadzony prze Caritas Diecezji Kaliskiej od dnia 1 września 2011 roku. Obejmuje terapią zajęciową 45 uczestników, którymi są osoby niepełnosprawne intelektualnie lub fizycznie, z umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas pracy w warsztacie wynosi 35 godzin tygodniowo i do 7 godzin dziennie. Praca odbywa się w 9 pracowniach: rysunku, malarstwa i rzeźby, krawiecko-pralnicza, rękodzieła artystycznego, usprawniania społecznego i zawodowego, ogrodnicza, techniczno-ceramiczna, rewalidacyjna, artystyczna oraz sublimacyjno-informatyczna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zajęciach każdej pracowni może uczestniczyć 5 osób niepełnosprawnych, którzy pozostają pod opieką instruktora. Uczestnicy korzystają także z terapii ruchowej, w pracowni rehabilitacyjnej, zgodnie z zaleceniami lekarza wobec poszczególnych przypadków. Ponadto podopieczni warsztatu mają zapewnioną podstawową opiekę medyczną.

Najważniejsze zadania Warsztatu Terapii Zajęciowej to:

  • ogólne usprawnianie uczestników,
  • rozwijanie wśród osób niepełnosprawnych umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej, dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
  • przygotowanie uczestników do życia w środowisku społecznym, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o sobie oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
  • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych osób niepełnosprawnych, które umożliwią późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej, zakładzie pracy chronionej lub innej pracy zarobkowej.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, stworzonym dla poszczególnych osób.

Dane teleadresowe:

Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. Katowicka 10 63-604 Baranów
tel. (62) 78 187 82

do góry