• język migowy
 • e-mail
 • telefon: + 48 62 791 22 90
 • lokalizacja
 • BiP

Projekt "W rodzinie siła"

Powiat Kępiński/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie w partnerstwie z Gminą Kępno/ Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępnie, Gminą Trzcinica/ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzcinicy i Fundacją AKME realizuje projekt pn. „W rodzinie siła”

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla 219 osób z terenu powiatu kępińskiego, które zagrożone są ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z powodu niepełnosprawności lub wychowywania się w rodzinie zastępczej lub rodzinie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi).

Realizacja celu głównego będzie możliwa poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • zindywidualizowane wsparcie 92 osób ukierunkowane na działania mające na celu złagodzenie skutków wykluczenia społecznego spowodowanego stanem zdrowia,
 • zindywidualizowane wsparcie ukierunkowane na 60 dzieci z rodzin zastępczych poprzez optymalizację działań wsparcia rodziny zastępczej,
 • zindywidualizowane wsparcia 33 osób z rodzin biologicznych borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, mające za zadanie wsparcie rodziny dysfunkcyjnej w takim zakresie, aby dzieci nie trafiły do zastępczych form opieki rodzicielskiej.

Planowane efekty/ rezultaty realizacji projektu w odniesieniu do poszczególnych partnerów:
Powiat Kępiński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 100,
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 30;

Gmina Kępno/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 36,
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 2;

Gmina Trzcinica/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 18,
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 3;

Fundacja AKME:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 31,
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 6.

Wartość projektu: 1.751.068,19 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.663.514,78 zł

do góry